Rooftop New Application Make Payment Select Agency Upload Document

नूतनीकरणक्षम ऊर्जा निर्मिती प्रणाली स्थापनेसाठी अर्ज

भाषा :

फॉर्म भरण्यासाठी सूचना

  1. १. अचूक भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल देणे अनिवार्य आहे. जर आपणास त्यात सुधारणा करावयाची असल्यास, येथे क्लिक करा.
  2. २. प्रत्येक रकान्यामध्ये पूर्ण व अचूक माहिती भरावी .
  3. ३. अपूर्ण व चुकीच्या माहितीसाठी अर्जदार पूर्णपणे जबाबदार राहील .
  4. ४. अर्जदाराने अर्ज क्रमांक पुढील व्यवहाराकरीता नोंद करून ठेवावा .
  5. ५. अर्ज प्रक्रिया शुल्क ( परत ना करण्यायोग्य )
    अ) लघुदाब ग्राहक - रु . ५००/- (२० किलोवॅट पर्यंत मंजूर भार अथवा कराराअंतर्गत मागणी असलेल्या ग्राहकासाठी रु. ५००/- आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक २० किलोवॅट किंवा त्याच्या भागासाठी रु. १००/- )
    ब) उच्चदाब ग्राहक - रु. ५०००/-
  6. ६. नुतनीकरणक्षम ऊर्जा निर्मिती प्रणाली सुरु करण्याआधी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. तपाशिलांसाठी मदत दस्तऐवज पहा.
  सामान्य तपशील